Intentieverklaring

Intentieverklaring samenwerking en kennisdeling ten aanzien van incidentmeldingen zorgproces in de radiotherapie

In 2023 is de vereniging PRISMA-RT (Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analyses voor Radiotherapie) in verband met teveel administratieve last opgeheven. Vanuit een gedeelde behoefte aan gezamenlijk continu verbeteren en leren van elkaar, is het initiatief ontstaan een intentieverklaring op de stellen om de gezamenlijk geboekte resultaten van de afgelopen jaren te borgen en te kunnen verdiepen.

Door ondertekening van deze verklaring, spreken radiotherapeutische instituten en afdelingen radiotherapie van academische en perifere ziekenhuizen de intentie uit zich in te zetten om het uitwisselen van kennis en ervaringen rond meldingen van incidenten in het zorgproces te stimuleren. Dit betreft zowel kennis van meldingen systemen en analysetechnieken als inhoudelijk mogelijkheden om patiëntveiligheid in de radiotherapie te verbeteren.

Dit doen we door:

  • Gezamenlijk het expertteam in stand te houden.
  • Per instituut of afdeling één (of meerdere) contactperso(o)n(en) om in het expertteam zitting te nemen of op andere wijze actief te participeren in de samenwerking.
  • Kennisdeling en het delen van inzichten met betrekking tot retrospectieve incident-analyses en prospectieve risico-analyses”, waarbij onderling vertrouwelijk wordt omgegaan met de aanlevering en behandeling van data.
  • Medewerking te verlenen aan focusprojecten en het onderzoek Landelijke Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (LIBB) om de gezamenlijke kennis over collectieve veiligheidsthema’s te vergroten, door casuïstiek vanuit de verschillende instituten te vergelijken op basisoorzaken, categorieën en verbetermaatregelen.
  • Actief relevante onderwerpen aan te dragen voor nieuwe focusprojecten.
  • (Mede) organisatie/hosting van gezamenlijke scholingsdagen/webinars op het gebied van patiëntveiligheid.
  • Inhoudelijk bij te dragen aan de invulling van de gezamenlijke scholing. Het expertteam neemt hiertoe het initiatief en coördineert de scholing.
  • Het faciliteren van deelname aan scholingsdagen/webinars door medewerkers van het eigen instituut of eigen afdeling middels beschikbaarheid in tijd en het vergoeden van deelname- en reiskosten.
Het expertteam vervult de rol van aanjager in de samenwerking. Het team initieert de uitwisseling van kennis door middel van het organiseren van o.a. activiteiten zoals de scholingsdagen, de focusprojecten, de LIBB en het websitebeheer. Ook legt het expertteam contacten met de landelijke beroepsverenigingen.

Link naar de PDF-versie om te ondertekenen.